Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BZ WBK - Zakup działki

BZ WBK

BZ WBK
Zakup działki


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 108,21 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
EUR
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,51  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

W ramach oferty, oprócz przeznaczenia kredytu na zakup działki, bank umożliwia sfinansowanie kosztów związanych z opłatami okołokredytowymi. Wysokość środków, które możesz przeznaczyć na dowolny cel, nie może przekroczyć 30% całościowej kwoty kredytu, przy czym łączna kwota kredytu musi stanowić nie więcej niż 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem banku.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 3,59
Prowizja - 2,50%
Oprocentowanie Na oprocentowanie składa się stała w całym okresie kredytowania marża banku oraz stawka referencyjna EURIBOR. Marża banku jest obniżona o 1,1 punktu procentowego dla klientów VIP, którzy od przynajmniej 6 miesięcy posiadają konto VIP w banku i zasilają go kwotą minimum 2.000 zł miesięcznie. 4.514
w tym marża banku 4,50%
Całkowita kwota do spłaty - 132 984,76 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 108,21  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone o jeden punkt procentowy. 51,30 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Istnieje jednak możliwość wykupienia ubezpieczenia w ofercie banku w postaci pakietów. „Pakiet Życie” obejmuje ubezpieczenie na życie oraz całkowitej niezdolności do pracy. Opłata miesięczna za objęcie ochroną dla osób do 48 raku życia naliczana przez bank wynosi 0,04% kwoty niespłaconego kredytu. Dla osób powyżej 48 roku życia opłata za ubezpieczenie zostaje zwiększona do 0,17% kwoty kredytu. Dodatkowo możesz wykupić „Pakiet Praca”, który obejmuje świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Opłata miesięczna naliczana za pakiet wynosi 4,2% kwoty kredytu. 42,90 PLN
Suma - 1 202,41 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Bank pobiera prowizję przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 2,5% wnioskowanej kwoty. Jeśli wykupisz oferowane przez bank Ubezpieczenie Hipoteka oraz Pakiet Praca i Pakiet Życie prowizja za udzielnie kredytu obniżona zostanie do 0 zł. 2 681,45 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank wymaga posiadania minimum 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Nie ma możliwości ubezpieczenia brakującej kwoty. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie musi zostać ubezpieczona. Bank nie narzuca towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak dla klientów pragnących przystąpić do umowy grupowego ubezpieczenia z BZ WBK- Aviva TU S.A. obowiązuje oferta specjalna. Stawka za ubezpieczenie domu lub mieszkania oddanego do użytkowania wynosi 0,08 %. Stawka za ubezpieczenie obiektu w budowie, czyli przed odbiorem technicznym wynosi 0,2 % i są to składki pobierane na rok czasu. 128,71  PLN
Wycena nieruchomości Koszt wyceny zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie. W dużych aglomeracjach, przy mniejszych kredytach bank może zrezygnować z wymogu przedstawienia wyceny, jednak dla kwot kredytu powyżej 300 000 wycena jest konieczna. Wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki kosztuje 200 zł. 200,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 3 010,16 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Spłata całości kredytu przed terminem nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Istnieje również możliwość dokonania częściowej spłaty kredytu w kwocie nie mniejszej niż 3-krotność raty kapitałowo - odsetkowej kredytu. 0,00
Opłata za przewalutowanie na PLN - 0,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu to koszt 2%, lecz nie mnie niż 50 zł kwoty podwyższenia. 2,00%
Wakacje kredytowe Brak. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Na wniosek kredytobiorcy istnieje możliwość odroczenia spłaty kredytu na okres do 6 miesięcy od dnia wypłaty. W sytuacji zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym karencja może być wydłużona do 36 miesięcy. W okresie trwania karencji w spłacie kapitału, pobierana jest jedynie rata odsetkowa kredytu. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Ubezpieczenie dodatkowe Bank oferuje pakiet ubezpieczeń z ponadstandardową ilością zdarzeń objętych ubezpieczeniem w korzystnej cenie.
PAKIETY PAKIET 1 - obejmuje zawarcie umowy oraz łączne spełnienie następujących warunków: posiadanie w banku Konta 24 VIP lub Konta 24 Prestiż oraz zdeklarowanie na nie wpływów miesięcznych w kwocie nie niższej niż 2.000 zł. Posiadanie PAKIETU 1 obniża stawkę marży o 0,8 punktu procentowego. PAKIET 2 - jest rozszerzeniem PAKIETU 1 o Twoje przystąpienie do ubezpieczenia VIP, które obejmuje: utratę pracy, czasową utratę zdolności do pracy, śmierć, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, poważne zachorowanie. Wybór PAKIETU 2 obniża standardową stawkę marży o 1 punkt procentowy.
Wymagany dochód Aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny musisz posiadać miesięczne wpływy w wysokości minimum 10.000 zł netto jeśli zadłuża się jedna osoba lub 15.000 zł netto dla liczniejszego gospodarstwa domowego.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty lub paszport oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • W przypadku cudzoziemców karta stałego pobytu wraz z dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie UE.

 • Dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, jeśli występuje.

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

 • Wniosek kredytowy wraz z kartą informacyjną klienta (druki banku).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK).

 • Umowa przelewu wierzytelności Kredytobiorcy w stosunku do developera/spółdzielni mieszkaniowej - w przypadku kredytu budowlano/hipotecznego (inwestycja w trakcie realizacji).

 • Do momentu ustanowienia hipoteki bank wymaga zabezpieczenia pomostowego w formie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ubezpieczenia spłaty kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym bank ma podpisaną umowę o współpracy.

 • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) - nie dotyczy inwestycji w trakcie realizacji.

 • Cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie - opcjonalnie.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Uzyskiwanie dochodów na terenie Polski.


Doradca banku BZ WBK

Doradca banku BZ WBK

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Mobilny agent banku BZ WBK, który dojeżdża do Klienta

Mobilny agent banku BZ WBK, który dojeżdża do Klienta

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.