Ranking lokat - lipiec 2019

Zyski wyliczyliśmy dla lokat na 3 miesiące, na które klient wpłaci 5000 zł.

Czy te informacje były pomocne?

Ocena porównywarki: 5 / 1 głos

Sprawdź inne rankingi

Zobacz inne rankingi i porównuj oferty

Lokaty online

Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Czym jest lokata?

Posiadany kapitał można pomnażać na różne sposoby. Nasze babcie i prababcie najczęściej „lokowały” wolne środki finansowe pod poduszką czy w łóżkach. Sposobów na schowanie pieniędzy było co niemiara, jednak trzymane w słoiku czy w kredensie nie pracowały, a tylko z roku na rok traciły na swojej wartości, przez inflację, a nawet hiperinflację.

Dlatego w dzisiejszych czasach znacznie lepszym pomysłem jest znalezienie sposobu na takie ulokowanie swoich środków finansowych, aby nie traciły wartości, a jeszcze lepiej – żeby przynosiły zyski właścicielom. Bezpiecznym sposobem lokowania pieniędzy są lokaty bankowe.

Lokata jest produktem bankowym, oszczędnościowym lub inwestycyjnym, często nazywanym depozytem bankowym. Z powszechnie przyjmowanej definicji lokaty wynika, że to po prostu umowa zawierana między oferentem lokaty, najczęściej bankiem, a klientem. Umowa dotyczy lokowania środków pieniężnych i zawierana jest na zdefiniowany okres. Oferent lokaty na mocy zawartej umowy zobowiązuje się wypłacić kapitał klienta wraz z odsetkami w odpowiednim czasie – na ogół na koniec okresu umowy, choć kapitalizacja lokaty może odbywać się z różną częstotliwością.

Z jednej strony lokata bankowa jest sposobem na ochronę wartości kapitału klienta, a z drugiej sposobem na zarobek, choć zwykle niewielki. Oprocentowanie lokat bankowych zależy bowiem w głównej mierze od wysokości stóp procentowych w Polsce ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) działającą przy Narodowym Banku Polskim (NBP).

Jednocześnie przy zakładaniu lokat bankowych udostępniamy bankowi swoje pieniądze, dlatego można traktować lokaty bankowe jako swoiste pożyczki udzielane instytucjom bankowym w zamian za odsetki. Banki i SKOK-i mogą dowolnie dysponować sumą środków, jaką klienci składają na lokatach. Depozyty są przeznaczane na działalność kredytową.

W praktyce każda lokata bankowa polega na wpłacie określonej kwoty pieniędzy przez klienta na utworzony specjalnie dla niego rachunek lokaty terminowej, na określony z góry okres i procent, według którego naliczane będą odsetki.

Lokata jako depozyt gwarantowany

Niezależnie od tego, w jakim banku zakładamy lokaty terminowe – czy będzie to Idea Bank lokaty, Getin Bank lokaty, czy Alior Bank lokaty – w każdym przypadku klienci korzystają z gwarancji depozytów bankowych. O co w tym chodzi?

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji określa zasady gwarantowania depozytów. Regulacje te są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w skrócie BFG, chroni środki zgromadzone w:

 • bankach krajowych posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 • polskich oddziałach banków zagranicznych, czyli banków z siedzibą za granicą RP, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

BFG realizuje wypłaty gwarantowanych depozytów klientów w przypadku, gdy:

 • Komisja Nadzoru Finansowego zawiesi działalność banku i ustanowi zarząd komisaryczny oraz złoży wniosek o ogłoszenie upadłości banku albo BFG złoży wniosek o ogłoszenie upadłości banku w ramach przymusowej restrukturyzacji;
 • Komisja Nadzoru Finansowego zawiesi działalność spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i ustanowi zarząd komisaryczny oraz złoży wniosek o ogłoszenie upadłości kasy albo BFG złoży wniosek o ogłoszenie upadłości kasy w ramach przymusowej restrukturyzacji;
 • Sąd orzeknie w stosunku do oddziału banku zagranicznego wszczęcie zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszą kwestią dla osób inwestujących w lokaty bankowe jest to, jak wysoka jest gwarancja depozytów bankowych ze strony BFG. Obecnie kwota środków nieprzekraczających w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy, wraz z naliczonymi do tego dnia odsetkami. Co ważne, ta sama kwota jest obliczana od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach w danym banku jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie. Jeśli klienci mają współwłasność rachunku, przysługuje każdemu z nich odrębna kwota gwarancji.

Jak oprocentowana jest lokata?

Oprocentowanie lokat bankowych uzależnione jest od polityki prowadzonej przez bank, aktualnej oferty oraz wysokości głównych stóp procentowych w Polsce. Dla oszczędzających na lokatach największe znaczenie ma stopa depozytowa RPP. Określa ona, ile bank centralny zgodzi się zapłacić bankom komercyjnym za złożony depozyt pieniężny. Przekłada się to na oprocentowanie lokat. Im stopa depozytowa jest wyższa, tym lepiej dla klientów będą oprocentowane same lokaty.

Bankowe lokaty mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Klienci ponoszą mniejsze ryzyko przy stałym oprocentowaniu. Bank daje przy nim gwarancję, że przez cały czas trwania umowy o lokatę bankową nie zmieni się poziom oprocentowania, według którego naliczane będą odsetki od kwoty depozytu terminowego. Na oprocentowanie stałe nie mają wpływu wahania głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Inaczej jest w przypadku lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Taka oferta ma to do siebie, że może zmienić się wysokość oprocentowania w związku ze zmianą warunków na rynku. Mechanizm zmiany oprocentowania musi być wskazany w umowie z bankiem. Nie można w przypadku lokat ze zmiennym oprocentowaniem określić, ile klient zarobi na koniec okresu trwania depozytu.

Niezależnie od typu lokaty i okresu trwania od odsetek z lokat terminowych pobrany zostanie przez bank podatek od zysków kapitałowych. Jest on nazywany również podatkiem Belki, od nazwiska ministra finansów z 2001 roku - Marka Belki. Podatek ten wynosi 19 proc. i oblicza się go od kwoty odsetek w dniu ich kapitalizacji. Wartość odsetek zaokrągla się do 1 grosza. W taki sposób powstaje ostateczna kwota odsetek do opodatkowania.

Lokaty czy konta oszczędnościowe – co wybrać?

W bankach można skorzystać z różnych produktów depozytowych. Dla osób chcących oszczędzać w bezpieczny sposób oferowane są nie tylko lokaty terminowe, ale i konta oszczędnościowe. O ile oprocentowanie lokat może być względnie niskie przy obowiązywaniu tak samo niskich głównych stóp procentowych, to z reguły jest ono jednak wyższe niż oprocentowanie kont oszczędnościowych. Wystarczy porównać ze sobą ranking lokat bankowych i kont oszczędnościowych, aby mieć jasność, co właściwie się bardziej opłaca.

Lokaty i konta oszczędnościowe mają ten sam cel – oszczędzanie na określony procent. Są produktami depozytowymi oferowanymi przez banki i SKOK-i. Różni je jednak przede wszystkim to, że lokaty są otwierane na ograniczony czas – pół roku, rok, 24 miesiące itp. – natomiast konta oszczędnościowe są bezterminowe.

Kolejna różnica tkwi w tym, że depozyt raz wpłacony na lokatę bankową pozostaje na niej. Nie można go wypłacić bez utraty odsetek czy bez konieczności uiszczenia karnej opłaty przed terminem zapadalności lokaty. Zupełnie inaczej jest na koncie oszczędnościowym, gdzie pulę środków można dowolnie zwiększać, a i czasem banki pozwalają na dokonywanie kilku wypłat w miesiącu z konta tego typu bezpłatnie.

Najczęściej konta oszczędnościowe są oprocentowane według zmiennej stopy oprocentowania, a lokaty mają częściej stałą stopę.

Jakie lokaty bankowe są dostępne?

Przeglądając lokaty ranking, możemy zauważyć, że produkty te nie są jednolite. Różnią się nie tylko czasem trwania czy oprocentowaniem. Także ich konstrukcja może się zmieniać. Porównanie lokat pozwoli zauważyć, które są najkorzystniejsze i z których warto skorzystać. Banki mogą zaoferować nam następujące rodzaje depozytów tego typu:

 • lokaty terminowe – najczęściej spotykane depozyty, zakładane na z góry określony czas; wśród nich wymienia się lokaty: jednodniowe, tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne;
 • lokaty internetowe – zakładane w trybie online, bez ingerencji ze strony doradcy bankowego, a więc niskim kosztem ponoszonym ze strony samego banku (przykładem mBank lokaty);
 • lokaty rentierskie – adresowane do najzamożniejszych klientów, zakładane na wysokie kwoty; właściciel lokat rentierskich może pobierać odsetki od złożonego na lokacie kapitału z określoną z góry częstotliwością;
 • lokaty odnawialne – po upływie czasu, na jaki została otwarta lokata, jest ona odnawiana, ale niekoniecznie na takich samych zasadach jak do tej pory;
 • lokaty nocne – trwające przez jedną noc;
 • lokaty progresywne – ze zmiennym oprocentowaniem, które rośnie wraz z upływem czasu.

Jak działa kalkulator lokat?

Przy wyborze odpowiedniej lokaty najważniejszym czynnikiem wyboru jest oprocentowanie środków składanych do banku. W podjęciu odpowiedniej decyzji pomagają porównywarka lokat czy lokaty kalkulator oraz lokaty bankowe ranking. Jak działa kalkulator lokat bankowych? Na podstawie kwoty lokaty bankowej, okresu oszczędzania i waluty może zaprezentować najkorzystniejsze w danym momencie oferty depozytowe w polskich bankach. Klientowi nie pozostaje nic innego, jak wybrać najatrakcyjniejszą z nich.

Kalkulator wylicza też wysokość odsetek od lokaty, jeśli znamy jej kwotę, okres trwania i wysokość oferowanego oprocentowania. Powinien podać kwotę zysku z lokaty po odjęciu podatku Belki.

W bankach znajdziemy wiele różnych lokat bankowych. Te najkorzystniejsze to takie, które dają najwięcej zarobić. Trzeba więc szukać, gdzie jest najwyższe oprocentowanie lokat, ale uwaga – zdarza się, że bank podwyższy oprocentowanie, ale będzie w zamian wymagał od klienta np. założenia płatnego konta osobistego. Jeśli nie chcemy tego robić, można sięgnąć po ranking lokat bez konta, aby wiedzieć, do którego banku skierować swoje kroki.

Artykuły

Zobacz wszystkie