Ranking kredytów hipotecznych - lipiec 2019

Ranking przygotowaliśmy dla kredytu w kwocie 250 000 zł na okres 25 lat.

Czy te informacje były pomocne?

Ocena porównywarki: 4 / 6 głosów

Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów hipotecznych wynosi 3,39%. Okres obowiązywania umowy: 300 mies., całkowita kwota pożyczki: 250 000,00 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 119 127,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 369 127,00 zł. Spłata następuje w 25 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień 17 lipiec 2019 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 5 lat, max. 35 lat
Maksymalne RRSO: 3.78%

Sprawdź inne rankingi

Zobacz inne rankingi i porównuj oferty

Kredyt hipoteczny online

Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Kredyt hipoteczny – specyficzny typ kredytu

Zakup mieszkania czy domu, budowa nieruchomości mieszkalnej i nabycie działki budowlanej – wszystkie te cele można określić jednym przymiotnikiem: cele mieszkaniowe. Właśnie na tego rodzaju inwestycje banki udzielają w Polsce kredytów hipotecznych.

Dla wielu klientów kredyt hipoteczny jest jedyną możliwością przeniesienia się „na swoje”. Ich dochody są zbyt niskie, podobnie jak skłonność do oszczędzania i systematyczność w odkładaniu pieniędzy, dlatego zgromadzenie gotówki np. na zakup mieszkania nie jest takie proste i często zajmuje dużo czasu. Dlatego ci klienci sięgają po kredyty hipoteczne. Ranking takich kredytów wskazuje, w którym banku w danym czasie warto jest zaciągnąć takie zobowiązanie i gdzie oprocentowanie kredytu hipotecznego jest najniższe. Jednak warto przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny zrozumieć, czym właściwie jest takie zobowiązanie i jakie zabezpieczenia oraz warunki udzielania są z nim związane.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wskazuje definicję kredytu hipotecznego. Art. 3 pkt 1 tej ustawy nakazuje rozumieć umowę o kredyt hipoteczny jako umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną. Może być to także kredyt przeznaczony na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:

 • prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, wraz z ich budową lub przebudową;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
 • udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

W kolejnym punkcie tego samego artykułu ustawodawca sprecyzował, że za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:

 • pożyczki;
 • kredytu bankowego (w rozumieniu Prawa bankowego);
 • o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego;
 • o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 • o kredyt odnawialny.

Innymi słowy można powiedzieć, że kredyt hipoteczny zaliczany jest do grona kredytów celowych. Prawo do udzielania takiego zobowiązania klientom mają wyłącznie banki, czyli instytucje kredytowe działające na podstawie ustawy Prawo bankowe.

Najczęściej kredyty hipoteczne zaciągane są na dłuższy czas, w wysokiej kwocie, odpowiadającej maksymalnie wartości kupowanej nieruchomości.

Jakie zabezpieczenie musi mieć kredyt hipoteczny?

Najważniejszym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest hipoteka ustanowiona na kupowanej lub innej nieruchomości, która może, ale nie musi, należeć do kredytobiorcy. Co należy rozumieć pod pojęciem „hipoteka”? To ograniczone prawo rzeczowe. Przy ustanawianiu hipoteki w rzeczywistości kredytobiorca obciąża nieruchomość dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece – gdy ustanowione zostanie zabezpieczenie hipoteczne, wierzyciel może dochodzić na mocy hipoteki zaspokojenia swoich praw z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Czy wiesz, że...?

Przedmiotem hipoteki mogą być:

 • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącym własność użytkownika wieczystego;
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Zanim zostanie ustanowione zabezpieczenie hipoteczne, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w sądzie, do wydziału ksiąg wieczystych. Tam po sprawdzeniu księgi wieczystej nieruchomości lub jej założeniu na nowo będzie można wpisać hipotekę na rzecz banku kredytującego do określonej wysokości.

W okresie przeznaczonym na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego w wielu bankach kredytobiorca musi płacić składkę na ubezpieczenie pomostowe.

W zależności od tego, który bank udziela kredytu hipotecznego, może wymagać od klienta ustanowienia nieco innych zabezpieczeń spłaty. Jednak zawsze, bez względu na to, czy będzie to PKO BP kredyt hipoteczny, czy na przykład ING kredyt hipoteczny, ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego jest obowiązkowe.

Prócz niego konkretne banki mogą wymagać ubezpieczenia spłaty kredytu i korzystać w takim przypadku z oferty firmy ubezpieczeniowej, z którą współpracują, lub samodzielnie podpisywać z klientami umowy ubezpieczenia, jak w przypadku oferty mBank kredyt hipoteczny. Ubezpieczenia są powszechną metodą zabezpieczania nie tylko kredytów hipotecznych, ale i innych. Mogą to być ubezpieczenia:

 • na życie,
 • od utraty pracy,
 • od czasowej niezdolności do wykonywania pracy,
 • mieszkania lub domu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Dla części ubezpieczeń stosowana jest jednocześnie cesja ewentualnych roszczeń, jakie będą wynikały z polisy ubezpieczeniowej. Dlatego beneficjentem świadczenia czy odszkodowania z polisy staje się bank, nie zaś osoba ubezpieczona.

Specyficzną formą często wymaganego zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu. Stosowane jest ono w niektórych bankach (np. kredyt hipoteczny PKO) w przypadku, gdy klient nie dysponuje odpowiednio wysokimi oszczędnościami na wkład własny. Składkę ubezpieczeniową klient uiszcza wraz z ratą kapitałowo-odsetkową do czasu spłaty wymaganej kwoty odpowiadającej wkładowi własnemu na kredyt hipoteczny.

Kto uzyska kredyt hipoteczny?

Szanse na udzielenie kredytu hipotecznego mają wyłącznie te osoby, które są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Niepełnoletni i osoby ubezwłasnowolnione nie zaciągną kredytu hipotecznego. Zanim jednak bank wyda pozytywną decyzję kredytową i wypłaci kredyt hipoteczny, sprawdzi sytuację finansową klienta i jego dane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wyliczy również zdolność kredytową w stosunku do kwoty kredytu, o jaką wnioskuje klient. Pozytywna historia w BIK-u oznacza, że klient ma dobrą historię kredytowania – nie spóźniał się w przeszłości ze spłatą terminowo rat kapitałowo-odsetkowych.

Brak historii kredytowania w BIK-u także może być powodem odmowy wypłacenia kredytu, ponieważ bank nie jest w stanie oszacować ryzyka kredytowego. Nie ma informacji o tym, jak klient spłaca kredyty i pożyczki, co w niektórych przypadkach jest problemem dla instytucji kredytującej.

Kolejnym wymogiem stawianym przed potencjalnymi kredytobiorcami jest wkład własny. Klient powinien dysponować, zgodnie z Rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, co najmniej 20-procentowym wkładem własnym na kredyt hipoteczny, ale istnieje możliwość, że bank udzieli kredytu przy 10-procentowym wkładzie własnym. Pozostały wkład będzie trzeba ubezpieczyć wspominanym już ubezpieczeniem niskiego wkładu lub zastąpić, np. lokatami, pieniędzmi zainwestowanymi w obligacje czy utrzymywanymi na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego lub na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie jest obecnie osiągalny w polskich bankach.

Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego będzie posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Jest ona rozumiana jako zdolność do spłaty zobowiązania kredytowego wraz z odsetkami i innymi opłatami.

Jak działa kalkulator kredytu hipotecznego?

Kalkulator kredytów hipotecznych jest narzędziem ułatwiającym klientom oszacowanie wysokości przyszłej raty kapitałowo-odsetkowej lub zdolności kredytowej i RRSO kredytu. Kalkulatory kredytowe biorą zawsze pod uwagę parametry dotyczące potencjalnego kredytu lub kredytobiorcy. Po wpisaniu pożądanych parametrów można kliknąć w kalkulatorze przycisk „oblicz ratę kredytu hipotecznego”, aby szybko zobaczyć, ile miesięcznie będziemy spłacać. Jeśli zamierzamy zaciągnąć kredyt hipoteczny, kalkulator rat pozwoli odpowiedzieć samemu sobie na pytanie, czy stać nas na takie zobowiązanie.

Jak zaciągane są kredyty hipoteczne?

Pierwszym krokiem prowadzącym do zaciągnięcia kredytu hipotecznego jest złożenie na formularzu bankowym wniosku kredytowego. Należy do niego dołączyć wymagane przez bank dokumenty, w tym:

 • dochodowe, np. umowę o pracę, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, PIT z ostatniego roku, wyciągi z rachunków bankowych, umowy cywilnoprawne itp.;
 • dotyczące kupowanej nieruchomości, np. umowę przedwstępną zakupu mieszkania.

Bank ocenia zdolność kredytową klienta, przy czym preferuje stałe, pewne dochody, np. z pracy zawodowej na pełnym etacie. Bierze pod uwagę historię w BIK-u oraz wiek kredytobiorcy – na koniec okresu kredytowania dana osoba nie może mieć więcej niż 75-80 lat.

Jeśli wszystko jest w porządku, zdolność kredytowa odpowiednio wysoka, a historia kredytowania w BIK-u dobra, bank wyda pozytywną decyzję kredytową. Pozostaje podpisać umowę o kredyt hipoteczny. Warunki umowy podlegają negocjacji, np. wysokość marży czy prowizji bankowej pobieranej z tytułu przystąpienia do zobowiązania.

Kredyt ostatecznie wypłacany jest w formie bezgotówkowej na konto osoby lub firmy, od której klient kupuje nieruchomość. Kredyt na budowę domu może być wypłacany w transzach, na konto kredytobiorcy, po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji.

Ranking kredytów hipotecznych – na co zwrócić uwagę?

Przy ostatecznym wyborze oferty na kredyt hipoteczny kalkulator kredytu to nie jedyne narzędzie, jakim możemy się posłużyć. Przydatne okazują się symulacja kredytu hipotecznego oraz porównywarka kredytów hipotecznych. Ostatecznie warto sięgnąć po ranking kredytów hipotecznych, który segreguje oferty kredytowe według ich atrakcyjności.

W rankingu trzeba sprawdzić nie tylko to, jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego, ale jego RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) oraz całkowity koszt kredytu. Odzwierciedla to stopień atrakcyjności oferty w odniesieniu do interesu klienta. Porównanie kredytów hipotecznych z rankingu pozwoli na wybór takiego kredytu, który spełni oczekiwania klienta. Rata kredytu hipotecznego powinna być wyliczona w takiej kwocie, aby klient mógł bez problemu podołać jej comiesięcznej spłacie.

Artykuły

Zobacz wszystkie