Ranking kredytów gotówkowych - lipiec 2019

Ranking przygotowaliśmy dla kredytu w kwocie 20 000 zł na okres 48 miesięcy.

Czy te informacje były pomocne?

Ocena porównywarki: 4.75 / 6 głosów

Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla oferty kredytów gotówkowych wynosi 11,54%. Okres obowiązywania umowy: 48 mies., całkowita kwota pożyczki: 20 000,00 zł. Całkowity koszt zobowiązania spłacanego w ratach równych (annuitetowych): 4 673,14 zł, całkowita kwota do zapłaty: 24 673,14 zł. Spłata następuje w 48 ratach równych (annuitetowych). Kalkulacja została dokonana na dzień 17 lipiec 2019 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny i maksymalny okres spłaty: min. 3 mies., max. 10 lat
Maksymalne RRSO: 13.37%

Sprawdź inne rankingi

Zobacz inne rankingi i porównuj oferty

Kredyt gotówkowy online

Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Czym jest kredyt gotówkowy?

W ofertach bankowych można znaleźć wiele różnych rodzajów kredytów. Stałe miejsce mają w nich kredyty gotówkowe. Da się je zaciągnąć w niemal każdej instytucji bankowej.

Można spotkać się z sytuacją, że firma pożyczkowa działająca poza systemem bankowym również zaoferuje klientom prywatnym kredyt gotówkowy. W rzeczywistości jednak w takim wypadku będziemy mieli do czynienia nie z kredytem, ale pożyczką gotówkową. Pożyczka i kredyt nie mogą być ze sobą utożsamiane, ponieważ mają inne definicje i cechy charakterystyczne. Zdarza się też, że oba zobowiązania są po prostu takie same.

Podstawą udzielania kredytów gotówkowych w bankach jest Prawo bankowe. W Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w art. 69 wskazano, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w niej kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. W przypadku kredytów gotówkowych mamy do czynienia z wyjątkiem, ponieważ większość instytucji kredytujących nie będzie wymagała podania celu, na jaki klient zaciąga kredyt tego rodzaju.

Kredytobiorca na mocy podpisywanej z bankiem umowy kredytowej zobowiązuje się, zgodnie z Prawem bankowym, do korzystania z uzyskanej sumy kredytu na warunkach określonych w umowie. Musi on również zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłacić prowizję od udzielonego kredytu.

W tym samym artykule ustawodawca zaznacza, że umowa kredytu, w tym kredytu gotówkowego, powinna być zawarta na piśmie. Strony powinny w niej ustalić: kim jest kredytodawca i kredytobiorca;

jaka jest kwota i waluta kredytu; jaki jest cel kredytowania (jeśli jego ujawnienie jest konieczne); jakie są zasady i termin spłaty kredytu; jaka jest wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany; w jaki sposób zabezpieczona zostanie spłata kredytu; jaki jest zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu; jakie są terminy i sposób pozostawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych; jaka jest wysokość prowizji, o ile jest ona pobierana przy udzielaniu kredytu; jakie są warunki dokonywania zmian w zapisach umowy i warunki jej rozwiązania.

Kredyt gotówkowy jest też w wielu przypadkach tożsamy z kredytem konsumenckim. Definicję tego kredytu znajdziemy w Ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W art. 3 tejże ustawy wskazano, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę kredytową dotyczącą zobowiązania na kwotę nie większą niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, której kredytodawca udziela konsumentowi w zakresie swojej działalności lub daje przyrzeczenie udzielenia.

W dalszych punktach tej samej ustawy zaznaczono, że umową o kredyt konsumencki będzie m.in. umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

Kluczowe dla uznania kredytu gotówkowego za kredyt konsumencki jest to, aby było to zobowiązanie odpłatne, oprocentowane, a ponadto nie było udzielane na kwotę wyższą niż rzeczone 255 550 zł.

Kredyt gotówkowy jest szczególnym rodzajem kredytu, który można spożytkować zwykle na dowolne cele kredytowe klienta, nawet na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań czy na uregulowanie istniejących długów. Banki jednak mogą zachęcać swoich potencjalnych kredytobiorców do ujawnienia celów kredytowania, oferując w zamian preferencyjne warunki.

Banki mogą oferować kredyty gotówkowe w różnej formie. Między innymi może być to:

 • kredyt gotówkowy online – gdzie wszystkie formalności załatwiane są przez internet,
 • kredyt gotówkowy bez zaświadczeń – udzielany na oświadczenie,
 • kredyt gotówkowy udzielany w formie bezgotówkowej na konto klienta,
 • kredyt gotówkowy udzielany do rąk własnych klienta,
 • kredyt gotówkowy ratalny,
 • kredyt gotówkowy na koncie osobistym,
 • kredyt gotówkowy na karcie kredytowej.

Klient musi rozważyć, z jakiej oferty skorzystać i która propozycja będzie oznaczała najtańszy kredyt gotówkowy. Pamiętajmy, że banki nie mogą dowolnie kształtować wysokości kosztów kredytowych.

Jakie koszty może generować kredyt gotówkowy?

Banki nie są instytucjami charytatywnymi i pobierają z tytułu udzielanych kredytów gotówkowych określone opłaty. Oprocentowanie, według którego naliczane są odsetki kredytowe, to niejedyne opłaty.

Maksymalne odsetki od kredytów gotówkowych nie mogą być wyższe niż dwukrotność maksymalnych odsetek ustawowych ustalonych w Kodeksie cywilnym. Kalkulator kredytu gotówkowego może uwzględnić więc górną granicę odsetek na poziomie 10 proc. w skali roku, a wynika to z tego, że odsetki ustawowe wynoszą tyle co suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. Z kolei odsetki naliczane od kredytów gotówkowych wynoszą maksymalnie tyle, ile dwukrotność odsetek ustawowych. Skoro stopa referencyjna NBP to 1,5 proc. w skali roku (luty 2019), w takim razie oprocentowanie kredytu gotówkowego nie powinno przekroczyć 10 proc. w skali roku.

Podstawą prawną jest tutaj art. 359 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
§ 2[1]. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)”.

Banki naliczają ponadto opłaty towarzyszące udzielaniu kredytów gotówkowych. Mogą one obejmować:

 • opłatę przygotowawczą,
 • prowizję za przystąpienie do kredytu,
 • składki ubezpieczeń,
 • pozostałe opłaty i prowizje.

Część banków może oferować tani kredyt gotówkowy bez obsługi ze strony pracowników banków. Taki kredyt gotówkowy mBank czy kredyt gotówkowy Alior Bank jest równoznaczny z tym, że udzielany jest kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń. To tylko jeden z wielu banków, które proponują zaciąganie kredytów gotówkowych przez internet. Dobra porównywarka kredytów gotówkowych wskaże, w których instytucjach kredytowych uzyskamy podobną ofertę.

Kto zaciągnie kredyt gotówkowy?

Niezależnie od tego, czy udzielany jest kredyt gotówkowy PKO, czy kredyt gotówkowy ING, właściwie każdy bank przed wydaniem pozytywnej decyzji kredytowej sprawdzi, czy wnioskodawca ma zdolność kredytową. Jeśli nie jest osiągnięta przez daną osobę odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, kredyt gotówkowy automatycznie nie zostanie udzielony.

Zdolność kredytowa to inaczej zdolność do spłaty kredytu, czyli pożyczonego kapitału i odsetek, w terminie określonym w umowie.

Banki wyliczają zdolność kredytową na podstawie dokumentów dochodowych składanych przez klienta. Wyjątkami mogą być kredyt gotówkowy przez internet czy poszukiwany kredyt gotówkowy bez zaświadczeń, gdzie oświadczenie klienta o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia dla banku jest wystarczające dla wyliczenia zdolności kredytowej.

Kredyt gotówkowy zaciągnie tylko osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Musi mieć stałe źródło dochodów, a ponadto dobrą historię kredytową.

Oznacza to, że w Biurze Informacji Kredytowej potencjalny kredytobiorca nie może mieć złych wpisów świadczących o opóźnieniach w spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z kolei pozytywne wpisy w BIK-u przyspieszą udzielenie kredytu gotówkowego.

Jak działa kredyt gotówkowy kalkulator?

Kalkulator kredytów gotówkowych jest narzędziem, które ułatwia klientom zorientowanie się w tym, czy stać ich na pożądany kredyt. Najczęściej na podstawie wpisanych do kalkulatora parametrów kredytowych kalkulator wylicza wysokość raty kapitałowo-odsetkowej, jaką będzie spłacał klient po podpisaniu umowy kredytowej z bankiem.

Kalkulator kredytów gotówkowych może pomóc w obliczeniu szacunkowej wysokości zdolności kredytowej oraz wysokości kredytu, jaki klient jest w stanie uzyskać w bankach w Polsce.

Jak wybrać najatrakcyjniejsze kredyty gotówkowe?

Każdemu klientowi zależy, aby zaciągnąć możliwie jak najtaniej kredyt gotówkowy. Kalkulator na pewno pomoże w osiągnięciu takiego celu, ale równie dobrze klient może sięgnąć przy takiej okazji po kredyt gotówkowy ranking. Wskaże on w danym momencie, w którym banku uzyskamy najkorzystniejszą dla nas ofertę kredytową.

Oferty kredytów gotówkowych ranking gromadzi, biorąc pod uwagę różne ich parametry, w tym:

 • ratę miesięczną,
 • poziom RRSO – rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
 • wysokość prowizji,
 • wysokość oprocentowania nominalnego.

W rzetelnie sporządzonym rankingu kredytów gotówkowych klient powinien zobaczyć wszystkie najważniejsze parametry oferty, a propozycja o najniższych kosztach przy zadanych kryteriach porównania powinny wyświetlać się na szczycie listy rankingowej. Od razu więc wówczas wiadomo, do którego banku się udać, aby zaciągnąć pożądany kredyt gotówkowy.

Co ciekawe, nie zawsze oferta z najniższym oprocentowaniem nominalnym kredytu będzie najlepsza dla klienta, ponieważ inne koszty narzucone przez bank na potencjalnego kredytobiorcę mogą spowodować, że stanie się ona o wiele droższa.

Dobrze by było, aby w rankingu kredytów gotówkowych móc uzyskać podstawowe informacje o wyróżnikach oferty. Mogą one dotyczyć maksymalnej kwoty kredytu gotówkowego do osiągnięcia w danym banku, okresu kredytowania czy możliwości uniknięcia uiszczania prowizji od udzielonego zobowiązania kredytowego.

Artykuły

Zobacz wszystkie