Ranking kont firmowych - lipiec 2019

Ranking przygotowaliśmy przy założeniu, że na koncie firmowym znajduje się średnio 3 000 zł w miesiącu.

Czy te informacje były pomocne?

Sprawdź inne rankingi

Zobacz inne rankingi i porównuj oferty

Konta firmowe

Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Czym jest konto firmowe?

Banki przygotowują w wielu przypadkach specjalną ofertę kierowaną do sfery firmowej. Korzystają z niej przedsiębiorcy o różnej skali działalności, którzy rozwijają się w odmiennych branżach rynkowych – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Podstawowym produktem bankowym przeznaczonym dla przedsiębiorców są konta firmowe. To rachunki przypominające nieco rachunki osobiste (rachunki oszczędnościowo-kredytowe), choć nie można powiedzieć, że są one sobie tożsame.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przeznaczone są konta osobiste, które pozwalają na dokonywanie płatności, korzystanie z gotówki przy transakcjach bezgotówkowych czy przy wypłatach z bankomatów. Z kolei konto firmowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy otwierają je na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W wielu bankach z konta osobistego można dokonywać bez przeszkód płatności związanych z transakcjami firmowymi, m.in. płacić obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy odprowadzać zaliczki na PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). Zwłaszcza w przypadku płatności dokonywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Przeznaczeniem konta firmowego jest rozliczanie się na bieżąco z kontrahentami, dostawcami, instytucjami i urzędami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Konto firmowe rozdziela transakcje prywatne od transakcji związanych z działalnością firmy.

Czy firma musi mieć konto firmowe?

Bardzo często elementem rozpoczynania działalności gospodarczej jest wizyta w banku, podczas której przedsiębiorca zakłada dla swojej firmy odpowiednie konto firmowe. Co ciekawe, przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie narzucają wprost na przedsiębiorców obowiązku posiadania konta firmowego. Okazuje się jednak ono bardzo przydatne w wielu różnych sytuacjach.

O rozliczeniach firmowych dokonywanych z wykorzystaniem rachunku mówią różne akty prawne, takie jak:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje w art. 22, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje zawsze za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy wtedy, gdy:

 • inny przedsiębiorca jest stroną transakcji, z której wynikają płatności;
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli transakcje są realizowane w walutach obcych, to dla określenia tego, czy mieszczą się w wyżej wymienionym limicie, należy przeliczyć je na złote. Stosuje się przy tym kurs średni walut obcych, jaki ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania transakcji.

Z kolei w Ordynacji podatkowej w art. 61 ustawodawca założył, w jaki prawidłowy sposób mają być realizowane płatności podatków w przypadku prowadzenia przez płatnika działalności gospodarczej. Zapłata powinna być realizowana w formie przelewów z rachunku bankowego firmy zawsze wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję księgową w formie:

 • księgi rachunkowej,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zapłata w gotówce podatków jest dopuszczalna w przypadku, gdy płatnikiem jest mikroprzedsiębiorca oraz przy opłacaniu opłaty skarbowej.

Została wskazana również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 47 tejże ustawy wskazano, że płatnik składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS zobowiązany jest uiszczać je w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika lub obciążenia rachunku płatnika w instytucji płatniczej. Z obowiązku tego zwolniony jest jedynie płatnik będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Taki przedsiębiorca może więc opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przekazu pieniężnego realizowanego przez instytucję płatniczą bądź biuro usług płatniczych.

Kiedy przedsiębiorca założy już dla swojej firmy konto firmowe, będzie zobowiązany podać jego numer do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Zawsze wtedy, gdy będzie zmieniał numer rachunku, musi zaktualizować taką informację w ciągu 7 dni od tego momentu.

Warto podkreślić, że do zgłoszenia służy formularz CEIDG-1, rubryka 27, w której wskazuje się:

 • 27.1 – dane identyfikacyjne rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności,
 • 27.2 – dane identyfikacyjne rachunku bankowego niezwiązanego z prowadzeniem działalności.

We wspominanym formularzu przedsiębiorca podaje wszystkie numery rachunków bankowych powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystkie wpisuje się w części CEIDG-RB.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa nakłada na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązek sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Reasumując, można powiedzieć, że w przepisach obowiązujących aktualnie w Polsce nie ma bezpośredniego nakazu założenia przez przedsiębiorcę rachunku firmowego, ale rzeczywiście się on przydaje, a niekiedy okazuje się niezbędny. Dlatego trzeba wybrać konto firmowe. Ranking takich rachunków pozwoli odpowiedzieć na pytanie, gdzie uzyskamy nie tylko najtańsze konto firmowe, ale i rachunek, który spełni nasze oczekiwania, bez narażania przedsiębiorcy na zupełnie niepotrzebne koszty miesięczne.

Jakie opłaty pociąga za sobą konto firmowe?

Konto firmowe może być darmowe, ale zwykle brak opłat jest warunkowy. Klient musi więc zapewnić odpowiednie wpływy na rachunek, wykonać co miesiąc określoną liczbę przelewów albo wypłat z użyciem karty płatniczej wydanej do konta. Natomiast banki mogą pobierać z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków firmowych takie opłaty, jak:

 • opłata za prowadzenie rachunku,
 • opłata za wydanie i utrzymywanie karty płatniczej do konta,
 • prowizje za korzystanie z bankomatów w Polsce,
 • prowizje za korzystanie z bankomatów za granicą,
 • opłata za udzielony debet lub kredyt odnawialny na koncie firmowym.

Dodatkowe opłaty są naliczane przez banki z tytułu zleceń stałych i poleceń zapłaty, choć oczywiście klienci nie muszą korzystać z takich opcji.

Ranking kont firmowych

Kiedy już przedsiębiorca jest przekonany o tym, że potrzebuje konta firmowego, musi wybrać bank, który zaoferuje mu najkorzystniejszą ofertę. Aby się o tym przekonać, nie musi wertować ofert poszczególnych banków, np. na konto firmowe mBank, konto firmowe ING czy Millenium konto firmowe. Porównanie kont firmowych może być łatwiejsze, niż nam się wydaje. Wystarczy znaleźć w sieci aktualny, rzetelnie sporządzony ranking kont firmowych. Przedstawi on w jednym miejscu wszystkie konta firmowe dostępne aktualnie na rynku, wraz ze wskazaniem tego, które wiąże się z możliwie najniższymi opłatami ponoszonymi przez właściciela.

W rankingu może znaleźć się nawet konto firmowe z debetem czy też konto firmowe za darmo. To ostatnie nie zawsze jest darmowe – wszystko zależy od modelu wykorzystywania rachunku przez firmę.

Zasadniczo ranking kont firmowych uwzględnia takie ich parametry, jak:

 • nazwa rachunku i banku, który go oferuje, np. mBank konto firmowe czy PKO konto firmowe;
 • koszt miesięczny prowadzenia rachunku,
 • oprocentowanie,
 • kanały dostępu dla klienta,
 • dodatkowe parametry.

Z poziomu rankingu często można również od razu złożyć wniosek i założyć szybko wybrane konto firmowe przez internet. Między innymi Idea Bank oferował konto firmowe bezpłatnie, łącznie z darmowymi bankomatami na terenie Polski. Nie był to jednak jedyny taki bank w naszym kraju, dzięki któremu przedsiębiorca nie musiał ponosić żadnych kosztów związanych ze standardowym wykorzystywaniem swojego konta firmowego.

Czym cechują się najlepsze konta firmowe?

Najlepsze konta firmowe to konta funkcjonalne, tanie i dostępne z poziomu różnych kanałów dostępu. Nie zawsze, jak się często okazuje, darmowe konto firmowe jest dla przedsiębiorcy odpowiednie. Czasem właściciele firm wolą zapłacić, aby dostać w ramach rachunku firmowego to, czego chcą. Przykładem jest konto firmowe z debetem na start – niewiele banków będzie skłonnych udostępnić limit młodemu przedsiębiorcy, a wielu takiej oferty poszukuje.

Można znaleźć oferty na darmowe konto firmowe, w przypadku którego klienci firmowi nie muszą płacić ani złotówki z tytułu posiadania i korzystania z takiego konta. Jednak czasem lepiej zapłacić drobną opłatę miesięczną, ale mieć rachunek dostosowany do własnych potrzeb i wymagań.

Artykuły

Zobacz wszystkie