Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Pożyczka Hipoteczna

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Pożyczka HipotecznaTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Pożyczka hipoteczna może zostać udzielona maksymalnie na okres 20 lat. Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie, przy czym dla klientów osiągających dochód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 250.000 zł, a dla klientów którzy działalności nie prowadzą 500.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu ustanowienia hipoteki bank podwyższa obecną marżę kredytu o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty o podaną wartość.
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Istnieje jednak możliwość wykupienia ubezpieczenia w ofercie banku w postaci pakietów. „Pakiet Życie” obejmuje ubezpieczenie na życie oraz całkowitej niezdolności do pracy. Opłata miesięczna za objęcie ochroną dla osób do 48 raku życia naliczana przez bank wynosi 0,04% kwoty niespłaconego kredytu. Dla osób powyżej 48 roku życia opłata za ubezpieczenie zostaje zwiększona do 0,17% kwoty kredytu. Dodatkowo możesz wykupić „Pakiet Praca”, który obejmuje świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Opłata miesięczna naliczana za pakiet wynosi 4,2% kwoty kredytu.
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja 2,0% klient wewnętrzny 2,5% pozostali klienci 1,0% dla klientów wewnętrznych korzystających z pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Hipoteka 1,5% dla pozostałych klientów korzystających z pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Hipoteka  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Niski wkład własny nie jest wymagany, ponieważ maksymalna kwota pożyczki jaką możesz uzyskać wynosi 60% wartości nieruchomości.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie musi zostać ubezpieczona. Bank nie narzuca towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak dla klientów pragnących przystąpić do umowy grupowego ubezpieczenia z BZ WBK- Aviva TU S.A. obowiązuje oferta specjalna. Stawka za ubezpieczenie domu lub mieszkania oddanego do użytkowania wynosi 0,08 %. Stawka za ubezpieczenie obiektu w budowie, czyli przed odbiorem technicznym wynosi 0,2 % i są to składki pobierane na rok czasu.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Spłata całości kredytu przed terminem nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Istnieje również możliwość dokonania częściowej spłaty kredytu w kwocie nie mniejszej niż 3-krotność raty kapitałowo - odsetkowej kredytu. 0,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu to koszt 2%, lecz nie mnie niż 50 zł kwoty podwyższenia. 2,00%
Wakacje kredytowe Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia spłaty rat kapitałowych (maksymalnie na okres 6 miesięcy) w trakcie trwania całej umowy pożyczki. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Na wniosek kredytobiorcy istnieje możliwość odroczenia spłaty kredytu na okres do 6 miesięcy od dnia wypłaty. W sytuacji zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym karencja może być wydłużona do 36 miesięcy. W okresie trwania karencji w spłacie kapitału, pobierana jest jedynie rata odsetkowa kredytu. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty lub paszport oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • W przypadku cudzoziemców karta stałego pobytu wraz z dokumentem potwierdzającym zameldowanie na terenie UE.

 • Dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, jeśli występuje.

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Pełnomocnictwo do dysponowania kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK).

 • Umowa przelewu wierzytelności Kredytobiorcy w stosunku do developera/spółdzielni mieszkaniowej - w przypadku kredytu budowlano/hipotecznego (inwestycja w trakcie realizacji).

 • Do momentu ustanowienia hipoteki bank wymaga zabezpieczenia pomostowego w formie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ubezpieczenia spłaty kredytu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, z którym bank ma podpisaną umowę o współpracy.

 • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) - nie dotyczy inwestycji w trakcie realizacji.

 • Cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie - opcjonalnie.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: