Deutsche Bank - db Pożyczka hipoteczna

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Pożyczka hipotecznaTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Pożyczkę hipoteczną do wysokości 1 mln zł otrzymasz bez sprecyzowania bliżej określonego celu jeśli Twoje dochody osiągane zostają z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej (w przeciwnym przypadku musisz podać cel). Środki do wysokości 100.000 zł otrzymujesz na okres 7 lat, powyżej danej kwoty maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat. Dodatkowo masz możliwość obniżenia marży pożyczki: deklarując odpowiednie wpływy na rachunek osobisty, korzystając z programu DB Inwestuj w Przyszłość.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie pożyczki jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość.
Polisa ubezpieczeniowa W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego koszt wynosi 1,8% kwoty kredytu na okres 2 lat (w porównaniu ujęta stawka miesięczna doliczana do raty pożyczki).
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank. Uzależniona zostaje od Twojego profilu kredytowego oraz zdolności kredytowej. Naliczana od wysokości przyznanej pożyczki. Minimalna wartość prowizji wynosi 300 zł.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank kredytuje 60% wartości nieruchomości w związku z czym ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest wymagane.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości gdyż zabezpieczeniem kredytu jest owa cesja z polisy. W ofercie banku posiadasz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,1% kwoty pożyczki.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata pożyczki dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty pożyczki bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 2,20%
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 3,00%
Wakacje kredytowe Brak. 0,00%
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty jednej raty w ciągu roku dostępne w momencie zamknięcia pełnego roku spłaty pożyczki. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Wniosek kredytowy z załącznikami.

  • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

  • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

  • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

  • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

  • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: