Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Znaj swoje prawa - porady finansowe

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. bierze w ochronę Ciebie jako kredytobiorcę, wychodzi bowiem z założenia, że kredytobiorca jest na słabszej pozycji w stosunku do dużych instytucji finansowych. Jej zapisy gwarantują Ci prawo do:

  • pełnej informacji dotyczącej kredytu,

  • odstąpienia od umowy kredytowej,

  • wcześniejszej spłaty kredytu.

Zgodnie z ustawą, masz 10 dni na wypowiedzenie umowy kredytu nawet po jej podpisaniu. Bank natomiast ma obowiązek dokładnie poinformować Cię o całkowitym koszcie kredytu, czyli też o wszystkich opłatach, które będziesz musiał ponieść przy kredycie. Możesz również spłacić kredyt przed terminem ustalonym w umowie kredytowej, nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.

20 lutego 2006 r. zostały wprowadzone w życie istotne zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu cywilnego, regulujące przede wszystkim rynek kredytów konsumpcyjnych. Dotyczą one zarówno kredytobiorców, jak i banków. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie, które zostały uregulowane tymi zmianami:

  • maksymalna wysokości odsetek od udzielonego kredytu nie może przekraczać wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (aktualny stan możesz sprawdzić na stronie http://www.nbp.pl). Regulacja ta zmieniła wcześniejszą sytuację, kiedy na rynku nie funkcjonowało żadne ograniczenie dotyczące ceny kredytu, co powodowało dowolność w jej ustalaniu oraz znaczne rozbieżności między ofertą cenową poszczególnych banków. Maksymalna wysokość odsetek odnosi się również do odsetek karnych, które występują w sytuacji opóźnień w spłacie kredytu;

  • ustalenie maksymalnej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz pozostałych kosztów związanych z udzieleniem kredytu (z wyłączeniem kosztów związanych z ubezpieczeniem) w wysokości nieprzekraczającej 5% kwoty udzielanego kredytu. Nie oznacza to jednak, że bank udzielający kredytu nie może pobierać dodatkowych opłat za czynności związane z obsługą posprzedażową kredytu, np. za wystawienie opinii o kredycie;

  • objęcie regulacjami wszystkich kredytów w wysokości nieprzekraczającej 80 000 PLN lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (w ramy ustawy włączone zostały kredyty poniżej 500 PLN oraz kredyty o jasno wskazanym celu, np. kredyty mieszkaniowe czy samochodowe nieprzekraczające wskazanej w ustawie kwoty);

  • bank udzielający kredytu musi w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia zawarcia umowy kredytowej doręczyć klientowi jej podpisany egzemplarz.