Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

O nas

Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarząd spółki Finansowysupermarket.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS: 0000309480, NIP: 5833032096, REGON: 220629644, kapitał zakładowy 100.050,00 zł (dalej: „Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”)

- działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 29 kwietnia 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o. i Web Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499574, o numerze REGON 147119187, o numerze NIP 5223013255, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,000 zł (dalej: „Web Broker Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem.

Plan połączenia spółek Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o. i Webbroker (pdf)