Raiffeisen Polbank - R-Lokata


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
R-LokataKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 045,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,20  %

Zwróć uwagę

R-Lokata to oferta przeznaczona na nowe środki lokowane w banku. Zostaje założona jeśli zdeponujesz na jej rachunku minimalną kwotę 3.000 zł. Maksymalna wysokość środków jakie możesz ulokować wynosi aż 500.000 zł. Lokata zawierana na stały okres 3 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 55,00 PLN
Podatek - 10,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 45,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,20%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,80%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia lokaty wynosi 3.000 zł. 3 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 500.000 zł. 500 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa o prowadzenie rachunku lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa może zostać zawarta maksymalnie na okres 3 miesiące. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby otworzyć rachunek lokaty musisz posiadać rachunek osobisty w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokat może być odnawiana na kolejne okresy w przypadku zaznaczenia opcji odnowienie w dyspozycji jej otwarcia.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata odnawiana automatycznie.
Odsetki powiększają kapitał W przypadku złożonej dyspozycji, po upływie terminu zapadalności, wpłacona kwota pomniejszona o należne odsetki zostanie odnowiona na kolejny okres.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po zakończonym okresie umownym, odsetki są kapitalizowane i przelewane na rachunek wskazany przez właściciela lokaty.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości zwiększenia ulokowanej kwoty w trakcie trwanie umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999  PLN 999999.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Możesz wypłacić część środków zgromadzonych na rachunku lokaty z tym, że odpowiednio: dla kwoty wypłacanej bank naliczy równowartość 1/5 odsetek dla wycofywanej kwoty za okres od założenia lokaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z lokaty; dla kwoty pozostającej na rachunku lokaty, za czas od dnia dokonania wypłaty do końca trwania rachunku lokaty, bank naliczy odsetki w wysokości określonej w tabeli oprocentowania obowiązującej dla kwoty pozostającej na rachunku lokaty w dniu jego otwarcia. W przypadku, gdy po dokonanej wypłacie kwota środków pozostających na rachunku lokaty jest niższa niż minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku lokaty lub wypłacana jest całość środków z rachunku lokaty, rachunek lokaty zostanie zamknięty, co skutkuje otrzymaniem jedynie 1/5 odsetek należnych dla wycofywanej kwoty za okres od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego wycofanie środków pieniężnych.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Całkowita lub częściowa (gdy po dokonanej wypłacie kwota środków pozostających na rachunku lokaty jest niższa niż minimalna kwota wymagana do otwarcia rachunku lokaty) wypłata środków z rachunku lokaty przed terminem zapadalności skutkuje otrzymaniem jedynie 1/5 odsetek należnych dla wycofywanej kwoty za okres od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego wycofanie środków pieniężnych.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo W celu ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej. Zarówno udzielenie pełnomocnictwa, jak i jego zmiana jest bezpłatna. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz pisemnie zlecić dokonanie po swojej śmierci wypłaty zgromadzonych na rachunku środków na rzecz małżonka lub rodzeństwa. Dyspozycja w każdej chwili może zostać odwołana lub zmieniona. W przypadku Twojej śmierci bank wypłaca środki pieniężne na zasadach określonych przepisami prawa. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony przez maksymalnie 3 współposiadaczy. Współposiadacze upoważniają siebie nawzajem do dysponowania rachunkiem bez żadnych ograniczeń. -
Nowe środki Lokatę mogą otwierać nowi oraz dotychczasowi klienci banku. W przypadku klientów dotychczasowych kwota lokaty musi stanowić nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych przez klienta na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych oraz lokatach inwestycyjnych na koniec pierwszego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym założono lokatę na nowe środki.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.


Wniosek online Polbanku

Wniosek online Polbanku

 • Wypełnij dostępny wniosek kontaktowy.
 • W ciągu kilku najbliższych dni skontaktuje się z Tobą doradca banku, w celu uzupełnienia danych osobowych, na podstawie których zostanie sporządzona umowa o prowadzenie rachunku bieżącego wraz z rachunkiem lokaty.
 • Wraz z doradcą uzgodnisz dogodny termin spotkania w placówce, w celu podpisania umowy.
 • Razem z umową otrzymasz numer rachunku lokaty, na który należy dokonać wpłaty środków, jakie zamierzasz ulokować. Pieniądze muszą zostać zaksięgowane na rachunku lokaty w terminie, nie później, niż 3 dni od dnia podpisania umowy.


Oddział Polbanku EFG

Oddział Polbanku EFG

 • Wraz z dowodem osobistym udaj się do placówki Polanku EFG.
 • Razem z pracownikiem banku złóż wniosek o otwarcie konta osobistego wraz z rachunkiem lokaty.
 • Doradca banku zweryfikuje poprawność podanych przez Ciebie danych osobowych z dokumentem tożsamości.
 • Jeśli weryfikacja przebiegła poprawie pracownik banku wygeneruje dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy.
 • Po zapoznaniu się z treścią umowy, jeśli nie masz zastrzeżeń podpisz przygotowaną umowę.
 • Razem z umową otrzymasz numer rachunku lokaty, na który należy dokonać wpłaty środków, jakie zamierzasz ulokować. Pieniądze muszą zostać zaksięgowane na rachunku lokaty w terminie, nie później, niż 3 dni od dnia podpisania umowy.