Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Lokaty terminowe


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Lokaty terminoweKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 010,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,50  %

Zwróć uwagę

Lokata terminowa przeznaczona dla osób, które chcą ulokować swoje pieniądze w banku, na wybrany przez siebie dowolny okres oszczędzania: 3, 6, 12 lub 24 miesiące. Bank oferuje mało atrakcyjne oprocentowanie środków, maksymalnie do 1,00% przez cały okres trwania lokaty, uzależnione od okresu na jaki zawarta jest umowa lokaty. Aby założyć lokatę wystarczy tylko 1.000 zł. Jest ona przeznaczona dla posiadaczy kont oszczędnościowych.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 12,50 PLN
Podatek - 2,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 10,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,42%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Aby założyć lokatę terminową wystarczy wpłata w wysokości 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Lokata może być zawarta na minimum 3 miesiące. 3  Miesięcy
Okres maksymalny Lokata terminowa zawarta może zostać na okres 3, 6, 12 lub 24 miesiące. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Konieczne jest otwarcie rachunku oszczędnościowego w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą. Jest ona przedłużana na podobny do poprzedniego okres z warunkami obowiązującymi w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty W okresie trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków z rachunku lokaty w całości lub w części przed upływem okresu umowy powoduje rozwiązanie umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Podjecie środków z rachunku lokaty przed opływem okresu umownego powoduje wypłatę odsetek obniżonych, naliczonych za czas trwania lokaty w wysokości określonej przez bank i obowiązującej w dniu dokonania wypłaty. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat wypłaconych przed upływem okresu umownego wynosi 0,20%.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty w dowolnym czasie może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem lokaty w zakresie przez niego określonym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny dla dwóch osób o tym samym statusie dewizowym. Otwarcie rachunku lokaty wspólnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez współposiadaczy zgody na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy rachunku lokaty terminowej przez każdego z nich z osobna. -
Podpis Składając wzór podpisu posiadacz rachunku lokaty zobowiązuje bank do honorowania wyłącznie tych dyspozycji, które podpisane są zgodnie ze zlożonym wzorem podpisu.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

  • Lokatę przez internet może założyć jedynie posiadacz określonego typu rachunku bankowego.
  • Pierwszym etapem otwarcia rachunku lokaty jest zalogowanie się do ING BankuOnLine oraz wypełnienie odpowiedniego wniosku.
  • Wpłata na rachunek lokaty może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
  • Po poprawnym wypełnieniu wniosku o otwarcie lokaty wymagane jest potwierdzenie dyspozycji.
  • Rachunek lokaty zostaje otwarty.


Oddział

Oddział

  • Wraz z dokumentem tożsamości należy udać się do najbliższego oddziału banku.
  • Po wypełnieniu wniosku o otwarcie rachunku i wpłacie środków pieniężnych umowa lokaty zostaje zawarta.