Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Lokata z Funduszem


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Lokata z FunduszemKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 050,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
2,50  %

Zwróć uwagę

Fundusz z Lokatą to połączenie lokaty terminowej o stałej stopie procentowej z jednoczesnym nabyciem jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu ING Parasol FIO (50% kapitału lokowane jest na rachunku lokaty terminowej, a 50% inwestowane w wybrany przez Ciebie subfundusz). Lokata zawierana na okres 3 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 62,50 PLN
Podatek - 12,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 50,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 2,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 2,02%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty wynosi 4.000 zł (z przeznaczeniem kwoty 2.000 zł na lokatę terminową i 2.000 zł na wybrany przez Ciebie fundusz). 4 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota wpłaty na rachunek lokaty nie została określona przez bank. 100 000 000  PLN
Okres minimalny Umowa lokaty zawierana jest na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące
Okres maksymalny Umowa lokaty zawierana jest maksymalnie na okres 3 miesięcy. 3  Miesiące

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Lokatę może założyć posiadacz lub współposiadacz Otwartego Konta Oszczędnościowego.
Lokata odnawialna Rozwiązanie rachunku lokaty następuje w dniu, w którym upływa okres umowy. Środki z lokaty automatycznie przelewane są na rachunek Otwartego Konta Oszczędnościowego.
Odnawianie automatyczne Brak.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty W okresie umowy nie przyjmuje się wpłat powiększających saldo rachunku lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Umowa lokaty może być rozwiązana przed upływem 3 miesięcy, pod warunkiem, że środki z zerwanej lokaty przeznaczone zostaną w całości na zakup wybranego funduszu inwestycyjnego ING Parasol FIO. Odsetki należne za okres trwania lokaty zostają przeksięgowane na konto posiadacza rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Likwidacja lokaty przed upływem terminu umownego skutkuje nie wypłaceniem przez bank odsetek za okres utrzymywania środków na rachunku lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty w dowolnym czasie może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem lokaty w zakresie przez niego określonym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty może zlecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Określa to w wypełnionym wcześniej formularzu - dyspozycji na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny dla dwóch osób o tym samym statusie dewizowym. Otwarcie rachunku lokaty wspólnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez współposiadaczy zgody na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy rachunku lokaty terminowej przez każdego z nich z osobna. -
Lokata Połowa wpłaconej przez Ciebie kwoty przeznaczona zostaje na rachunek lokaty terminowej a druga połowa środków jest inwestowana w wybrany subfundusz ING Parasol FIO: ING Obligacji, ING Stabilnego Wzrostu, ING Zrównoważony lub ING Akcji.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.


Oddział

Oddział

  • Wraz z dokumentem tożsamości należy udać się do najbliższego oddziału banku.
  • Po wypełnieniu wniosku o otwarcie rachunku i wpłacie środków pieniężnych umowa lokaty zostaje zawarta.