Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Noble Bank - Lokata walutowa


Noble Bank

Noble Bank
Lokata walutowaKwota:
10 000,00 EUR
Kapitał + odsetki:
10 010,75 EUR
Waluta:
EUR
Oprocentowanie wynosi:
0,55  %

Zwróć uwagę

Minimalny próg wpłaconych środków pieniężnych, potrzebny do założenia lokaty walutowej Noble Banku został ustalony na kwotę 10.000 EUR. Lokata może zostać otwarta na okresy: 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy z możliwością odnowienia umowy na kolejne okresy. Istnieje możliwość założenia lokaty dla dwóch współwłaścicieli.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 13,75 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 10,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,55%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,43%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia Lokaty walutowej wynosi 10.000 EUR. 10 000  EUR
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty jaką można wpłacić przy otwieraniu lokaty. 9 999 999  EUR
Okres minimalny Minimalny okres trwania Lokaty walutowej wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania Lokaty walutowej wynosi 2 lata. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania konta w Noble Banku.
Lokata odnawialna TAK Zakładana lokata może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. Nieodnawialność lokaty oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. Decydując się na lokatę odnawialną, po okresie umownym Twoja lokata zostaje odnowiona na kolejny taki sam okres z oprocentowaniem zgodnym w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu umownego masz możliwość automatycznego odnowienia lokaty na następny okres. Należne odsetki powiększają kapitał lokaty odnawianej lub też wpływają na wskazany przez Ciebie rachunek. Decyzję o tym podejmujesz w dniu założenia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeśli posiadacz nie postanowi inaczej, po zakończeniu okresu trwania lokaty, należne odsetki powiększają kapitał lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji bank może przelać zgromadzone odsetki na wskazany przez Ciebie rachunek.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości dopłaty środków pieniężnych w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet najmniejszej kwoty przed terminem zakończenia umowy lokaty równoznaczna jest z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku przedterminowego zerwania umowy o prowadzenie lokaty w ciągu 1 miesiąca od założenia lokaty następuje całkowita utrata odsetek. W momencie wypłaty środków po okresie 1 miesiąca obowiązywania umowy naliczone zostanę odsetki w wysokości 0,1% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania wysokości oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak -
Pełnomocnictwo Bank umożliwia ustanowienie pełnomocnika do zakładanej lokaty, którego udzielenie wymaga formy pisemnej i własnoręcznego podpisu. Pełnomocnictwo może być udzielone w pełnym zakresie czyli obejmuje wszystkie uprawnienia posiadacza lokaty lub w zakresie szczególnym jak umocnienie do określonej czynności. Dla posiadaczy lokaty wspólnej do ustanowienia pełnomocnika wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli lokaty. Pełnomocnik nie może wydać dyspozycji na wypadek śmierci, ustanowić dalszych pełnomocników, zmienić lub wypowiedzieć umowę lokaty. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Masz możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci jedynie w sytuacji posiadania indywidualnej umowy o prowadzenie lokaty. W przypadku lokat zakładanych przez współwłaścicieli bank nie umożliwia wydawania takich dyspozycji. -
Współwłasność Istnieje możliwość zakładania lokat wspólnych na rzecz więcej niż jednej osoby fizycznej. Lokata wspólna nie może być założona na rzecz rezydenta i nierezydenta oraz nierezydentów pochodzących z różnych krajów. Posiadacz takiej lokaty samodzielnie dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Do lokaty wspólnej nie ma możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci. -
Wpłata kapitału lokaty Wpłaty kwoty na lokatę możesz dokonać tylko w formie bezgotówkowej.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Osoba pełnoletnia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Posiadanie statusu rezydenta lub nierezydenta.
  • Osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.


Oddział Noble Banku

Oddział Noble Banku

  • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Noble Banku.
  • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
  • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
  • Dokonujesz przelewu określonej kwoty na rachunek lokaty.
  • Lokata zostaje aktywowana w chwili wpłynięcia środków na rachunek.