Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

GETIN Bank - Lokata terminowa walutowa


GETIN Bank

GETIN Bank
Lokata terminowa walutowaKwota:
10 000,00 CHF
Kapitał + odsetki:
10 005,25 CHF
Waluta:
CHF
Oprocentowanie wynosi:
0,25  %

Zwróć uwagę

Wybierając ofertę GETIN Banku masz możliwość otwarcia rachunku lokaty standardowej: indywidualnej lub wspólnej na rzecz maksymalnie dwóch współwłaścicieli. Minimalna kwota, uprawniająca do zawarcia umowy o prowadzenie lokaty, wynosi 5.000 CHF. Po zakończeniu umownego okresu prowadzenia lokaty następuje jej automatyczne odnowienie na kolejny okres, co nie wymaga podpisywania odrębnej dyspozycji.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 6,25 PLN
Podatek - 1,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 5,25 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,25%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,21%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota do założenia lokaty standardowej wynosi 5.000 CHF. 5 000  CHF
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy ulokowanych środków pieniężnych. 9 999 999  CHF
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty standardowej wynosi 3 miesiące. 3  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty standardowej wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty bank nie wymaga posiadania rachunku w GETIN Banku.
Lokata odnawialna TAK Tak
Odnawianie automatyczne TAK Po zakończeniu umownego okresu lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejny okres. Nie wymaga to podpisania odrębnej dyspozycji.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki nie podjęte w dniu zakończenia zadeklarowanego okresu trwania lokaty zwiększają kwotę lokaty na dzień zakończenia poprzedniego okresu i w przypadku odnowienia umowy o prowadzenie lokaty nie podlegają już wypłacie, powiększając tym samym kwotę wpłaconego kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego masz możliwość złożenia pisemnej dyspozycji dotyczącej przelewu wypracowanych odsetek lub kapitału wraz z odsetkami na dowolny rachunek bankowy.
Możliwość dopłaty W trakcie trwania umowy o prowadzenie lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających ulokowaną kwotę.
Minimalna kwota dopłaty 0  CHF 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  CHF 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków przed zakończeniem zadeklarowanego okresu trwania umowy jest równoznaczna z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Jeśli ulokowane środki zostaną wypłacone w ciągu pierwszego miesiąca powoduje to całkowitą utratę zgromadzonych odsetek. W przypadku, gdy środki zostaną wypłacone w terminie późniejszym niż jeden miesiąc od dnia założenia lokaty, bank naliczy odsetki według połowy oprocentowania obowiązującego na rachunku osobistym prowadzonym w funtach brytyjskich.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. Pełnomocnictwo udzielane jest jedynie w formie pisemnej. W przypadku posiadania wspólnego rachunku lokaty pełnomocnictwo wymaga zgody współposiadaczy. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać ustanowiona na rzecz osób będących w pierwszej linii pokrewieństwa i może zostać w każdej chwili zmieniona bądź odwołana. Nie ma możliwości ustanowienia dyspozycji w przypadku posiadania konta wspólnego. -
Współwłasność Masz możliwość założenia lokaty maksymalnie dla dwóch współposiadaczy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba pełnoletnia, małoletnia lub ubezwłasnowolniona.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie statusu rezydenta lub nierezydenta.
 • Posiadacze rachunków wspólnych muszą posiadać jednakowy status dewizowy. Jeśli obaj są nierezydentami muszą być z tego samego kraju.


Wniosek online GETIN Banku

Wniosek online GETIN Banku

 • Wypełnij wniosek online o otwarcie lokaty.
 • Bank na podany przez Ciebie adres e-mail we wniosku o założenie lokaty wyśle wiadomość zwierającą numer rachunku, na który należy wpłacić kwotę lokaty.
 • Po odczytaniu e-maila wykonaj przelew zadeklarowanej kwoty na podany w nim numer rachunku.
 • Po przelaniu określonej kwoty podpisujesz umowę założenia lokaty, którą dostarcza Ci kurier.
 • Jeden egzemplarz podpisanej przez Ciebie umowy przekazujesz kurierowi. Dostarczana jest ona do centrali banku.
 • Po otrzymaniu umowy i założeniu lokaty bank prześle Ci potwierdzenie jej założenia.


Doradca GETIN Banku

Doradca GETIN Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy (zamawiasz w ten sposób rozmowę z doradcą, który oddzwoni na numer telefonu podany w formularzu) lub zadzwoń na infolinię banku.
 • Podczas rozmowy konsultant przedstawi ofertę banku, odpowie na zaistniałe pytania oraz umówi Cię na spotkanie w oddziale banku.
 • Na umówione spotkanie udajesz się z dowodem tożsamości.
 • Podczas spotkania wypełnisz wniosek otwarcia lokaty.
 • Następnie dokonujesz wpłaty określonej kwoty na podany rachunek lokaty.
 • Jeśli wszystko jest w porządku lokata zostaje założona.


Oddział GETIN Banku

Oddział GETIN Banku

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do oddziału GETIN Banku.
 • Pracownik udzieli Ci informacji dotyczącej oferowanych lokat przez bank.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty.
 • Po podpisaniu umowy wpłacasz określoną kwotę na rachunek lokaty.
 • Jeśli wszystko jest w porządku lokata zostaje założona.