ING Bank Śląski - Lokata Ekstra Premia


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Lokata Ekstra PremiaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 014,75 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,75  %

Zwróć uwagę

Oferta banku Lokata Ekstra Premia skierowana jest dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego. Na rachunku lokaty możesz ulokować wolne środki jakimi dysponujesz nawet do wysokości 500.000 zł zawierając umowę na okres 3, 6 lub 12 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 18,75 PLN
Podatek - 4,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 14,75 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,75%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,59%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 500.000 zł. 500 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres umowy Lokaty Ekstra Premia wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres umowy Lokaty Ekstra Premia wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Oferta Lokata Ekstra Premia kierowana jest do klientów banku, którzy posiadają Otwarte Konto Oszczędnościowe.
Lokata odnawialna Rozwiązanie rachunku lokaty następuje w dniu, w którym upływa okres umowy.
Odnawianie automatyczne Brak.
Odsetki powiększają kapitał Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty W okresie trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków z rachunku lokaty w całości lub części przed upływem okresu umownego powoduje zerwanie umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Podjecie środków z rachunku lokaty przed opływem okresu umownego powoduje wypłatę odsetek obniżonych, naliczonych za czas trwania lokaty w wysokości określonej przez bank i obowiązującej w dniu dokonania wypłaty. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat wypłaconych przed upływem okresu umownego wynosi 0,20%.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty w dowolnym czasie może ustanowić pełnomocników do dysponowania rachunkiem lokaty w zakresie przez niego określonym. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. W tym celu posiadacz lokaty na specjalnym formularzu składa dyspozycję na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny dla dwóch osób o tym samym statusie dewizowym. Otwarcie rachunku lokaty wspólnej jest równoznaczne z wyrażeniem przez współposiadaczy zgody na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy rachunku lokaty terminowej przez każdego z nich z osobna. -
Program Bankujesz-Kupujesz Oszczędzając na Lokacie Ekstra Premia zbierasz punkty na zakupy atrakcyjnych produktów z katalogu Programu bankujesz-kupujesz. Każda złotówka odsetek to 1 punkt w programie.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.


Internet

Internet

  • Lokatę przez internet może założyć jedynie posiadacz określonego typu rachunku bankowego.
  • Pierwszym etapem otwarcia rachunku lokaty jest zalogowanie się do ING BankuOnLine oraz wypełnienie odpowiedniego wniosku.
  • Wpłata na rachunek lokaty może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
  • Po poprawnym wypełnieniu wniosku o otwarcie lokaty wymagane jest potwierdzenie dyspozycji.
  • Rachunek lokaty zostaje otwarty.


Oddział

Oddział

  • Wraz z dokumentem tożsamości należy udać się do najbliższego oddziału banku.
  • Po wypełnieniu wniosku o otwarcie rachunku i wpłacie środków pieniężnych umowa lokaty zostaje zawarta.