Bank Pekao S.A. - E-Lok@ta


Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
E-Lok@taKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 030,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
1,50  %

Zwróć uwagę

E-lok@ta może zostać otwarta jedynie w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24, na okres 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni kalendarzowych. Minimalna  kwota uprawniająca do jej otwarcia to 1.000 zł.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach promocji trwającej do 30.09.2015 r zostaje podwyższone oprocentowanie środków lokowanych na lokacie.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 37,50 PLN
Podatek - 7,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 30,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 1,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 1,22%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do otwarcie lokaty wynosi 1000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 10 dni. 10  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres prowadzenia rachunku lokaty wynosi 3 lata. 3  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Warunkiem otwarcie lokaty jest posiadanie rachunku o charakterze bieżącym w banku.
Lokata odnawialna TAK
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie zadeklarowanego okresu lokata zostaje automatycznie odnowiona na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odsetki powiększają kapitał TAK W przypadku braku odmiennej dyspozycji, po zakończeniu okresu umownego, rachunek lokaty zostaje odnowiony wraz z naliczonymi odsetkami pomniejszonymi o należny podatek.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji, po upływie okresu umownego, zgromadzone odsetki mogą zostać przelane na rachunek osobisty powiązany z lokatą.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dokonywania dopłat zwiększających wpłacony pierwotnie kapitał w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 999 999 999  PLN 9.99999999E8
Możliwość wypłaty części środków Dokonanie wypłaty w okresie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty stanowi naruszenie warunków jej prowadzenia.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Naruszenie warunków umowy w przypadku lokaty prowadzonej na okres 10 i 30 dni powoduje utratę odsetek. Jeśli wypłata środków z lokaty 60, 90, 120, 180 i 360- dniowej nastąpi do 31 dnia włącznie licząc od dnia otwarcia lokaty, to należne odsetki nie zostaną naliczone. W przypadku dokonania wypłaty po 31 dniu okresu umownego, bank wypłaci 20% odsetek naliczonych według oprocentowania za faktyczną liczbę dni.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Istnieje możliwość negocjowania stawek oprocentowania w przypadku deklaracji wpłaty kwoty powyżej 5.000 zł. Lokaty negocjowane są nieodnawialne. Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualne. Bank dopuszcza możliwość wyboru okresu umownego, który może wynosić od 2 do 365 dni. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone jedynie wówczas, gdy zostanie udzielone do dysponowania rachunkiem bieżącym powiązanym z lokatą. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Dyspozycja na wypadek śmierci może zostać ustanowiona do rachunku bieżącego powiązanego z lokatą. Dyspozycja nie może zostać ustanowiona do wspólnego rachunku lokaty. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być otwarty i prowadzony na rzecz dwóch osób fizycznych pod warunkiem, że rachunek bieżący powiązany z lokatą jest rachunkiem wspólnym. W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszystkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Wymagany rachunek bieżący w banku.


Wniosek online Banku Pekao

Wniosek online Banku Pekao

  • Zaloguj się do serwisu PekaoInternet.
  • Zaznacz rachunek, do którego ma zostać otwarta lokata.
  • Wpisz kwotę jaką chcesz ulokować, a następnie wpisz okres umowny przez jaki ma obowiązywać.
  • Sprawdź wprowadzone dane, a następnie potwierdź je wybierając opcję „Nowa lokata”.
  • Po zatwierdzeniu na monitorze wyświetli się informacja o obowiązującym dla wybranych parametrów oprocentowaniu. Dodatkowo wyświetli się potwierdzenie utworzenia lokaty oraz numer jej rachunku.