Citi Handlowy - Citi Kredyt Hipoteczny

Citi Handlowy

Citi Handlowy
Citi Kredyt Hipoteczny


Twoja miesięczna rata może wynosić:
970,98 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,17  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

W celu rozliczenia wykonanych prac remontowych bank nie wymaga przedstawienia faktur. Bank nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu na nieruchomości nie należącej do wnioskodawców. Minimalna kwota kredytu została ustalona na 80.000 zł lecz nie więcej niż 90% wartości nieruchomości.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji jeśli zdeklarujesz regularny wpływ wynagrodzenia na rachunek i wykupisz dodatkowo co najmniej dwa produkty banku marża Twojego kredytu może wynieść 1,04% a prowizja obniżona zostaje do 1%.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest sumą stopy referencyjnej WIBOR 3M oraz stałej marży banku. Stawki marży zostały przedstawione w ujęciu standardowym. Wysokość marży zależy od: posiadanej historii kredytowej zarówno w CitiBanku jak i w bankach zewnętrznych oraz posiadanego wkładu własnego i może zostać obniżona do poziomu 1,04%. Daną wartość uzyskasz spełniając dwa warunki. Musisz posiadać w banku rachunek osobisty, na który zdeklarujesz regularny wpływ wynagrodzenia oraz być posiadaczem dodatkowych dwóch produktów bankowych tj.: karta kredytowa, linia kredytowa, pożyczka gotówkowa, Plan Inwestycyjny, Polisa na Dobre Życie, Polisa na Dobry Początek. Przykładowo obniżenie marży do 1,04% uzyskasz jeśli założysz w banku rachunek osobisty (przy założeniu zasilania rachunku kwotą 5.000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym), kartę kredytową oraz jeden z produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (jego posiadanie obniża marże o 0,1 punktu procentowego). 3.17
w tym marża banku 1,44%
Całkowita kwota do spłaty - 116 517,53 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 970,98  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,3 punktu procentowego. 60,22 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank nie wymaga posiadania ubezpieczenia na życie. 0,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu oprócz wpisu hipoteki jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nieruchomość należy ubezpieczyć w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. 0,00 PLN  PLN
Suma - 1 031,20 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowo, bank pobiera prowizję za udzielenie kredytu w wysokości do 4% od przyznanej kwoty, w przypadku klientów nie posiadających relacji z bankiem. Dla osób posiadających produkty w CitiBanku prowizja może być obniżana do wartości 1% kwoty kredytu. 0,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie pobiera opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Bank wymaga przedstawienie wyceny nieruchomości sporządzonej przez uprawnionego pracownika banku. Koszt sporządzonej wyceny waha się w przedziale od 600 zł do 1.000 zł (opłata za wycenę nieruchomość bez wyodrębnionej Księgi Wieczystej zostaje podwyższona o 150 zł). 600,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Bank nie pobiera dodatkowej opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego. 0,00 PLN
Suma - 600,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Bank pobiera opłatę za przedterminową spłatę kredytu, jeśli następuje ona w okresie pierwszych 3 lat od dnia uruchomienia kredytu. Po upływie tego okresu wcześniejsza spłata kredytu jest bezpłatna. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. 4,00%
Wakacje kredytowe Nie ma możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu. 0,00%
Odroczenie spłaty Nie ma możliwości odroczenia terminu spłaty rat kredytu. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Pomoc doradcy Doradca banku złoży za Ciebie wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku do Księgi Wieczystej. Opłata naliczana za realizację usługi wynosi 200 zł. 200,00 PLN
Rozliczenie kredytu W celu rozliczenia wykonanych prac remontowych uprawniony pracownik banku dokona inspekcji Twojej nieruchomości, za co zostanie pobrana opłata w wysokości 130 zł. 130 zł

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca paszport oraz karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski (dotyczy obywateli UE).

 • Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową współmałżonków (jeśli dotyczy).

 • Prawomocny wyrok sądu potwierdzający rozwód lub skrócony odpis aktu ślubu/ wyrok orzekający separację (jeśli dotyczy).

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub skrócony odpis aktu zgonu w sytuacji, gdy kredytobiorca jest wdowcem/wdową.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca CitiBanku Handlowego

Doradca CitiBanku Handlowego

 • Wypełnij, a następnie prześlij dostępny formularz kontaktowy. W ciągu kilku dni po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, który omówi dalszą procedurę wnioskowania o kredyt oraz uzgodni termin spotkania w placówce.
 • W trakcie spotkania doradca zbada wstępną zdolność kredytową, a następnie przygotuje listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Podczas kolejnego spotkania z doradcą banku wręczasz mu skompletowane dokumenty i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Bank podejmuje decyzję kredytową jedynie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 • W ciągu 14 dni od moment dostarczenia dokumentów, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników. Na tym etapie bank może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. W przypadku przyznania kredytu pracownicy banku przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym w pierwszej kolejności zapoznajesz się z warunkami zawartymi w umowie, a następnie podpisujesz umowę kredytową.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki, czyli wpis hipoteki oraz polisa ubezpieczenia nieruchomości. Doradca banku w Twoim imieniu złoży wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku.
 • Po podpisaniu umowy, zgodnie z zawartymi w niej warunkami nastąpi uruchomienie kredytu na konto Twoje lub osoby sprzedającej nieruchomość.


Oddział CitiBanku Handlowego

Oddział CitiBanku Handlowego

 • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
 • W trakcie spotkania doradca zbada wstępną zdolność kredytową, a następnie przygotuje listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Podczas kolejnego spotkania z doradcą banku wręczasz mu skompletowane dokumenty i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Bank podejmuje decyzję kredytową jedynie po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
 • W ciągu 14 dni od moment dostarczenia dokumentów, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników. Na tym etapie bank może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. W przypadku przyznania kredytu pracownicy banku przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym w pierwszej kolejności zapoznajesz się z warunkami zawartymi w umowie, a następnie podpisujesz umowę kredytową.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki, czyli wpis hipoteki oraz polisa ubezpieczenia nieruchomości. Doradca banku w Twoim imieniu złoży wniosek o wpis hipoteki na rzecz banku.
 • Po podpisaniu umowy, zgodnie z zawartymi w niej warunkami nastąpi uruchomienie kredytu na konto Twoje lub osoby sprzedającej nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.