Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Alior Bank - Megahipoteka

Alior Bank

Alior Bank
Megahipoteka


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 201,29 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
EUR
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,51  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
5,00  %

Zwróć uwagę

Megahipotekę wyróżnia długi, bo aż 30-letni okres kredytowania niezależny od celu kredytu. Dodatkowym atutem jest minimalna kwota zaciąganego kredyt, która wynosi raptem 25.000 zł oraz kwota maksymalna, zależna wyłącznie od wartości zabezpieczenia i zdolności kredytowej. Produkt dostępny wyłącznie dla osób osiągających dochody w walucie indeksacji.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 7,34
Prowizja - 5,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na oprocentowanie składa się ze stała w całym okresie kredytowania marża banku oraz stawka referencyjna EURIBOR 3M. Podane marże są standardowe, uzależnione od posiadanego wkładu własnego, wysokości naliczanej przez bank prowizji za udzielnie kredytu oraz wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia. Jeśli zdecydujesz się na prowizję równą 0 zł marża banku będzie wynosiła od 6,4% do 6,6% (decyduje 20% posiadanego wkładu własnego). Przy wykupieniu ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym marża zostaje obniżona o 0,50 punku procentowego lub o 0,55 punku procentowego przy wykupieniu ubezpieczenia na życie za składką płatną z góry na 5 lat. W przypadku kredytu, którego kwota przekracza 450.000 zł i skorzystania z opcji kredytu z prowizją i wykupieniu ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym marża zostaje podwyższona o 0,1 punkt procentowy, przy wykupieniu ubezpieczenia na życie marża ulegnie podwyższeniu o 0,65 punktu procentowego. W porównaniu ujęte stawki marż dla prowizji za jego udzielnie z przedziału od 2-5% kwoty kredytu. 4.51
w tym marża banku 4,50%
Całkowita kwota do spłaty - 144 155,30 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 201,29  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,2 punktu procentowy, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość. 66,93 PLN
Suma - 1 268,22 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja banku w opcji standardowej wynosi 5% kwoty kredytu. Istnieje możliwość obniżenia prowizji do 0 zł w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych. Prowizja za udzielenie kredytu nie zostanie skredytowana przez bank, płatna z własnych środków. 5 814,07 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Stawka naliczana od wartości brakującego wkładu własnego. Płatna z góry przed uruchomieniem kredytu za okres 3 lata. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokości, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Jednak w przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym proponowanym przez bank istnieje możliwość negocjowania stawki marży oraz prowizji pobieranej za uruchomienie kredytu. W ofercie banku dostępne są trzy towarzystwa ubezpieczeniowe proponujące ubezpieczenia na życie: TU Hestia, TU Aviva, TU Europa. Stawka uzależniona została od wieku kredytobiorcy i dla osoby 30 letniej składka miesięczna w TU Hestia wynosi 0,022% kwoty kredytu 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w dowolnym towarzystwie. Jednak w przypadku skorzystania z ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym proponowanym przez bank: TU Hestia lub TU Europa istnieje możliwość negocjowania stawki marż oraz prowizji pobieranej za uruchomienie kredytu. Przykładowa miesięczna stawka proponowana przez TU Hestia dla mieszkania/domu wynosi 0,00625% (ujęta w porównaniu) oraz 0,0125% kwoty kredytu dla domu w budowie. 10,81  PLN
Wycena nieruchomości Bank wymaga wyceny nieruchomości w postaci operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego. Wycena powinna określać obecną oraz przyszłą wartość nieruchomości. Koszty z tytułu dokonanej wyceny ponosi kredytobiorca. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem pomostowym. 0,00 PLN
Suma - 5 824,89 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Za przedterminową spłatę kredytu w terminie 3 lat licząc od dnia uruchomienia kredytu, bank pobiera opłatę w wysokości 2,5% lecz nie mniej niż 100 zł. 2,50
Opłata za przewalutowanie na PLN - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Istnieje możliwość obniżenia prowizji w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych. 5,00%
Wakacje kredytowe Masz możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kapitałowej części raty kredytu. Możliwość zawieszenia rat, zwana przez bank karencją, przyznawana jest indywidualnie na okres do 5 lat i może być wykorzystana w 6-miesięcznych okresach w dowolnym okresie spłaty kredytu. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres karencji jest możliwy jednak bank rozpatruje każdy wniosek o zawieszenie spłat indywidualnie. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Zagraniczne źródło dochodów Alior Bank akceptuje zagraniczne źródła uzyskiwanych dochodów.
Wypłata transzy Przed wypłatą każdej transzy uprawniony pracownik banku dokona inspekcji nieruchomości. 160 zł

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

 • Dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca paszport oraz karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski (dotyczy obywateli UE).

 • Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową współmałżonków (jeśli dotyczy).

 • Prawomocny wyrok sądu potwierdzający rozwód lub skrócony odpis aktu ślubu/ wyrok orzekający separację (jeśli dotyczy).

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub skrócony odpis aktu zgonu w sytuacji, gdy kredytobiorca jest wdowcem/wdową.

 • W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości osób trzecich, kopie dowodów osobistych właścicieli nieruchomości i ich małżonków. Bank może wymagać podpisania dodatkowych oświadczeń.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca Alior Banku

Doradca Alior Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku.
 • Doradca odpowie na wszelkie pytania, sprawdzi Twoją zdolność kredytową i przygotuje listę dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu.
 • Na kolejne spotkanie umów się dopiero po skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Doradca skopiuje dostarczone dokumenty i pomoże Ci w wypełnieniu wniosku kredytowego.
 • W ciągu 14 dni bank podejmuje decyzję kredytową. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku kredytowego i jeśli kredyt zostanie przyznany przygotowują umowę kredytową.
 • Doradca zaprosi Cię do oddziału w celu podpisania umowy kredytowej.
 • Wraz z umową i otrzymanymi od doradcy oświadczeniami skompletuj dokumenty świadczące o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego, a następnie przekaż je doradcy.
 • Po podpisaniu umowy i dyspozycji uruchomienia kredytu, bank zgodnie z umową uruchomi środki na konto Twoje lub osoby sprzedającej nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.